जिल्हा स्तर - अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रकल्प संचालक - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प)
महिला व बाल विकास अधिकारी
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
खाते प्रमुख
समाज कल्याण अधिकारी
कॄषी विकास अधिकारी
जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
शिक्षणाधिकारी (निरंतर)
कार्यकारी अभियंता बांधकाम
कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा
कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन
सहाय्यक अधिकारी
प्रशासकीय अधिकारी