पुणे जिल्हा पर्यटन विकास कार्यक्रम

अ.क्र दस्तऐवज डाउनलोड लिंक
1 पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखडा
2 पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखडा सादरीकरण
3 पुणे ज़िल्हा पर्यटन क्षेत्र यादी

प्रस्तावित कार्यक्रम

अ.क्र कार्यक्रमाचे नाव ठिकाण वेळ
1 पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखडा सादरीकरण Pune ZP 10 AM - 12AM