माहितीचा अधिकार आधीनियम,२००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना -

विभाग

अ.क्र विभाग डाउनलोड लिंक
1 सामान्य प्रशासन
2 अर्थ विभाग
3 ग्रामपंचायत विभाग
4 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
5 समाज कल्याण विभाग
6 आरोग्य विभाग
7 कृषी विभाग
8 महिला व बालकल्याण विभाग
9 शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
10 शिक्षण विभाग (माघ्यमिक)
11 बांधकाम विभाग (दक्षिंण)
12 बांधकाम विभाग (उत्तर)
13 छोटे पाटबंधारे विभाग
14 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
15 पशुसंवर्धन विभाग

तालुके

अ.क्र विभाग डाउनलोड लिंक
1 जुन्नर
2 आंबेगाव
3 शिरुर
4 खेड
5 मावळ
6 मुळशी
7 हवेली
8 दौंड
9 पुरंदर
10 वेल्हा
11 भोर
12 बारामती
13 इंदापूर