प्रस्तावना

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पुणे कार्यालयामार्फत विविध केंद्ग व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणेत येते. सदरचे कार्यालय हे एक स्वायत्त संस्था असून संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० नोंदणी क्रमांक एम.ए.एच.८१५/पुणे/८१, दिनांक १० सप्टेंबर १९८१ अन्वये हे कार्यालय मा.धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविणेत येणार्‍या योजनांमध्ये प्रामुख्याने स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादी महत्वाकांक्षी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कटुंबांचे दारिद्गय निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय कटिबद्ध आहे.

खात्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व विषयांची यादी

  1. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान.
  2. इंदिरा आवास योजना.
  3. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. २
  4. अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम/हरियाली योजना/एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम
  5. महिला सक्षमीकरण
  6. सामाजिक आर्थिक व जात सर्वेक्षण -2011