पुणे जिल्ह्याची माहिती

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • राज्याचे नाव : महाराष्ट्र
 • जिल्ह्याचे नाव : पुणे
 • क्षेत्रफळ कि. मी. मध्ये: १५,६६४ चौ.कि .मी
 • गट/गट विकास संख्या : १३
 • ग्रामपंचायतीची संख्या : १४०७

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • ऐकून लोकसंख्या ३०,३१,७१८
 • पुरुष लोकसंख्या : १५,५७,४६३(५ १ . ३७%)
 • महिला लोकसंख्या : १४,७४,२५५ (४८.६३%)
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : २,४३,६९०(८.०४%)
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : २,०३,८३८(६.७२%)

साक्षरता (%)

 • संपूर्ण साक्षरता : ८०.४५ %
 • पुरुष साक्षरता : ७७.११ %
 • महिला साक्षरता : ७१.०० %

साक्षरता (%)

 • महसुलीगावांची संख्या : १,८७८
 • ग्रामीण घरांची संख्या : ६,२५,४२३
 • दारिद्ररेषेखालील कुटुंब संख्या : १,२२,१३२(१९.५३)
 • ग्रामीण भागातील शाळांची संख्या : ३,७२५
 • अंगणवाडीची संख्या : ४,३६७
 • प्राथमिक आरोग्य केद्राची संख्या : ९६
 • प्राथमिक उप-आरोग्य केद्राची संख्या : ५३९
 • दारिद्ररेषेखालील कुटुंब संख्या : १,२२,१३२(१९.५३)
 • पशु आरोग्य दवाखाने : (ऐकून २१७)