पंचायत समिती

इतर सूचना

पुणे जिल्ह्याची माहिती

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • राज्याचे नाव : महाराष्ट्र
 • जिल्ह्याचे नाव : पुणे
 • क्षेत्रफळ कि. मी. मध्ये: १५,६६४ चौ.कि .मी
 • गट/गट विकास संख्या : १३
 • ग्रामपंचायतीची संख्या : १४०७

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार

 • एकूण लोकसंख्या ३०,३१,७१८
 • पुरुष लोकसंख्या : १५,५७,४६३(५ १ . ३७%)
 • महिला लोकसंख्या : १४,७४,२५५ (४८.६३%)
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : २,४३,६९०(८.०४%)
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : २,०३,८३८(६.७२%)

साक्षरता

 • संपूर्ण साक्षरता : ८०.४५ %
 • पुरुष साक्षरता : ७७.११ %
 • महिला साक्षरता : ७१.०० %

साक्षरता (%)

 • महसुलीगावांची संख्या : १,८७८
 • ग्रामीण घरांची संख्या : ६,२५,४२३
 • दारिद्ररेषेखालील कुटुंब संख्या : १,२२,१३२(१९.५३)
 • ग्रामीण भागातील शाळांची संख्या : ३,७२५
 • अंगणवाडीची संख्या : ४,३६७
 • प्राथमिक आरोग्य केद्राची संख्या : ९६
 • प्राथमिक उप-आरोग्य केद्राची संख्या : ५३९
 • दारिद्ररेषेखालील कुटुंब संख्या : १,२२,१३२(१९.५३)
 • पशु आरोग्य दवाखाने : (एकूण २१७)

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,९९,३०२
 • पुरुष लोकसंख्या : २,०२,३६०
 • महिला लोकसंख्या : १,९६,९४२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १७,९२२
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ८०,९२२


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • ऐकून लोकसंख्या २,३५,९७२
 • पुरुष लोकसंख्या : १,१९,२२६
 • महिला लोकसंख्या : १,१६,७४६
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ८,७४७
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४९,५४८


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,४३,२१४
 • पुरुष लोकसंख्या : १,७८,११४
 • महिला लोकसंख्या : १,६५,१००
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : २०,०५९
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४५,६८३


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३७,१११
 • पुरुष लोकसंख्या :
 • महिला लोकसंख्या :
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या :
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या :


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,७७,५५९
 • पुरुष लोकसंख्या : १,९८,४८७
 • महिला लोकसंख्या : १,७९,०७२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १९,७८१
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : २३,६७८


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या १,७१,००६
 • पुरुष लोकसंख्या : ९०,०५३
 • महिला लोकसंख्या : ८०,९५३
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १६,७२२
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ७,६०४


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या : २४,३५,५८१
 • पुरुष लोकसंख्या : १३,१६,३४६
 • महिला लोकसंख्या : ११,१९,२३५
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ८३,०९०
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : १२,१४०


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,२४,१८३
 • पुरुष लोकसंख्या : १,६७,७१७
 • महिला लोकसंख्या : १,५६,४६६
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ४२,१३५
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ८,०५९


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या : १,८६,११६
 • पुरुष लोकसंख्या : ९४,१५८
 • महिला लोकसंख्या : ९१,९५८
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ९,६८१
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४,९०२


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या २,३५,६५९
 • पुरुष लोकसंख्या : १,९८,८०१
 • महिला लोकसंख्या : १,८४,३८२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १७,०३५
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ६,०७६


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ४,२९,६००
 • पुरुष लोकसंख्या : २,२१,०९४
 • महिला लोकसंख्या : २,०८,५०६
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ४९,८३४
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ३,५००


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,८३,१८३
 • पुरुष लोकसंख्या : १,९८,८०१
 • महिला लोकसंख्या : १,८४,३८२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ५६,८१९
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४,४२१


velheमान्यवर

श्री. सौरभ राव

विभागीय आयुक्त

पुणे महसूल विभाग

मा.श्री. आयुष प्रसाद (भाप्रसे)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद, पुणे
विभाग

फोटो गॅलरी

ट्विटर