पंचायत समिती

इतर सूचना

पुणे जिल्ह्याची माहिती

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • राज्याचे नाव : महाराष्ट्र
 • जिल्ह्याचे नाव : पुणे
 • क्षेत्रफळ कि. मी. मध्ये: १५,६६४ चौ.कि .मी
 • गट/गट विकास संख्या : १३
 • ग्रामपंचायतीची संख्या : १४०७

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार

 • एकूण लोकसंख्या ३०,३१,७१८
 • पुरुष लोकसंख्या : १५,५७,४६३(५ १ . ३७%)
 • महिला लोकसंख्या : १४,७४,२५५ (४८.६३%)
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : २,४३,६९०(८.०४%)
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : २,०३,८३८(६.७२%)

साक्षरता

 • संपूर्ण साक्षरता : ८०.४५ %
 • पुरुष साक्षरता : ७७.११ %
 • महिला साक्षरता : ७१.०० %

साक्षरता (%)

 • महसुलीगावांची संख्या : १,८७८
 • ग्रामीण घरांची संख्या : ६,२५,४२३
 • दारिद्ररेषेखालील कुटुंब संख्या : १,२२,१३२(१९.५३)
 • ग्रामीण भागातील शाळांची संख्या : ३,७२५
 • अंगणवाडीची संख्या : ४,३६७
 • प्राथमिक आरोग्य केद्राची संख्या : ९६
 • प्राथमिक उप-आरोग्य केद्राची संख्या : ५३९
 • दारिद्ररेषेखालील कुटुंब संख्या : १,२२,१३२(१९.५३)
 • पशु आरोग्य दवाखाने : (एकूण २१७)

लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,९९,३०२
 • पुरुष लोकसंख्या : २,०२,३६०
 • महिला लोकसंख्या : १,९६,९४२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १७,९२२
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ८०,९२२


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • ऐकून लोकसंख्या २,३५,९७२
 • पुरुष लोकसंख्या : १,१९,२२६
 • महिला लोकसंख्या : १,१६,७४६
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ८,७४७
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४९,५४८


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,४३,२१४
 • पुरुष लोकसंख्या : १,७८,११४
 • महिला लोकसंख्या : १,६५,१००
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : २०,०५९
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४५,६८३


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३७,१११
 • पुरुष लोकसंख्या :
 • महिला लोकसंख्या :
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या :
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या :


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,७७,५५९
 • पुरुष लोकसंख्या : १,९८,४८७
 • महिला लोकसंख्या : १,७९,०७२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १९,७८१
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : २३,६७८


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या १,७१,००६
 • पुरुष लोकसंख्या : ९०,०५३
 • महिला लोकसंख्या : ८०,९५३
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १६,७२२
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ७,६०४


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या : २४,३५,५८१
 • पुरुष लोकसंख्या : १३,१६,३४६
 • महिला लोकसंख्या : ११,१९,२३५
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ८३,०९०
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : १२,१४०


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,२४,१८३
 • पुरुष लोकसंख्या : १,६७,७१७
 • महिला लोकसंख्या : १,५६,४६६
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ४२,१३५
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ८,०५९


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या : १,८६,११६
 • पुरुष लोकसंख्या : ९४,१५८
 • महिला लोकसंख्या : ९१,९५८
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ९,६८१
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४,९०२


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या २,३५,६५९
 • पुरुष लोकसंख्या : १,९८,८०१
 • महिला लोकसंख्या : १,८४,३८२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : १७,०३५
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ६,०७६


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ४,२९,६००
 • पुरुष लोकसंख्या : २,२१,०९४
 • महिला लोकसंख्या : २,०८,५०६
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ४९,८३४
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ३,५००


लोकसंख्या सन २००१ च्या जनगणनेनुसार :

 • एकूण लोकसंख्या ३,८३,१८३
 • पुरुष लोकसंख्या : १,९८,८०१
 • महिला लोकसंख्या : १,८४,३८२
 • अनुसूचित जाती लोकसंख्या : ५६,८१९
 • अनुसूचित जमाती लोकसंख्या : ४,४२१


velheमान्यवर

श्री. सौरभ राव

विभागीय आयुक्त

पुणे महसूल विभाग

मा. सौ. निर्मला पानसरे

अध्यक्ष

जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री. आयुष प्रसाद (भाप्रसे)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद, पुणे

मा. श्री. रणजीत शिवतरे

उपाध्यक्ष

जिल्हा परीषद,पुणे
विभाग

फोटो गॅलरी

ट्विटर